FANDOM


Hoshino
Kanji

星野

Rōmaji

Hoshino

Education
Junior High

Kasumi Daiyon

Club Position

Regular

Tennis
Doubles Partner(s)

Hiyori

Hoshino (full name unknown) is a regular from Kasumi Daiyon tennis club.

History

Kasumi Daiyon participated in the Kanto Regionals. They were eliminated by Nashikari Gakuen in the first round.

Tennis Record

Kanto Regionals Round 1

Player(s) Position Opponent Score
Hiyori/Hoshino Doubles 1 Wakabayashi Tatsumi/Tomoda Shigeru Lost 2-6